Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden Narika Thai Massage

Iedereen die gebruik maakt van de diensten van Narika Thai Massage verklaart akkoord te gaan met de onderstaande algemene voorwaarden.

Narika Thai Massage wordt hieronder aangeduid met de naam Narika

Huisregels

Narika, verleent alleen massagediensten en huidverzorging gericht op lichamelijke en geestelijke ontspanning.

Narika verleent geen medische massages/behandelingen. Bij medische klachten adviseren we cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan. Bij zwangerschapsmassage adviseren wecliënt eerst te overleggen met de verloskundige of gynaecoloog. Cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid aan Narika. Die informatie moet voor aanvang van een behandeling worden doorgegeven.

Narika verleent absoluut geen erotische massages. Aanvragen of suggesties tijdens een behandeling worden niet op prijs gesteld. De behandeling wordt in dat geval direct gestopt, er vindt geen creditering of restitutie van betaling plaats.

Opdrachtgever/cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van Narika en deze kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteldvoor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan massage en/of behandelingen en/of gebruikmakend van de diensten van Narika voortvloeien.

We vragen u rekening te houden met de andere klanten van Narika.

Tijdens de behandelingen en massages graag uw mobiele telefoon uitschakelen en spreken op de gedempte toon.

De behandeling dient direct na afloop contant  afgerekend te worden.(uiteraard is pinnen ook mogelijk)

Narika behoud zich het recht voor een cliënt zonder opgaaf van redenen van behandeling uit te sluiten.

Narika behoud zich het recht ten alle tijden de toegang te ontzeggen zonder opgaaf van reden. Narika behoud zich het recht een opdracht te annuleren of stop te zetten indien er naar het oordeel van Narika,  geen sprake is van een hygiënische situatie, dronkenschap of anderszins onder invloed of agressie jegens medewerkers of ander klanten. Restitutie van betalingen vindt dan niet plaats.

Annuleringvan een gereserveerde behandeling/opdracht, door cliënt is tot 24uur, voor aanvang, telefonisch of per sms mogelijk. Hierna worden de kosten in rekening gebracht van de gereserveerde behandeling.

Narika stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom het gebouw van de behandelingen.

Narika is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar overeenkomsten en/of andere verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht word verstaan elke bijzonder oorzaak/omstandigheid, die in redelijkheid  niet geacht kan worden voor het risico van Narika te komen. Narika heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. In geen geval is Narika gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Opdrachtgever/ cliënt dient tijdig aanwezig te zijn op de overeengekomen locatie en tijdstip. Gemiste tijd ten gevolge van te laat komen wordt niet gecompenseerd.

Cadeaubonnen/rittenkaarten

De cadeaubon dient vooraf aan het massageconsult of behandeling overlegd te worden en kan niet achteraf verzilverd worden. In geval van reservering wordt bij het eerste contact al aangegeven dat men wenst te betalen via een cadeaubon.

Op elke cadeaubon/rittenkaart is een geldigheidsdatum vermeld, indien deze niet is vermeld is de bon geldig tot één jaar na uitgifte hiervan.

Bij inlevering van de cadeaubon/rittenkaart vind geen gehele of gedeeltelijke teruggaaf van geld plaats.

Elke bon moet zonder zichtbare schade aangeboden worden. Narika is niet aansprakelijk te stellen

voor directe of indirecte beschadiging aan of op de cadeaubon/rittenkaarten of voor beschadiging , diefstal of verlies en zoekraken met de post van de cadeaubonnen/rittenkaarten. Cadeaubonnen en rittenkaarten zijn alleen geldig indien deze voorzien zijn een datering en van geldige handtekening van een medewerker van Narika.

Het reproduceren van de cadeaubonnen/rittenkaarten is verboden, handel en verkoop vindt uitsluitend plaats via Narika Elke andere vorm wordt gezien als overtreding en zal niet worden geaccepteerd en er zal aangifte worden gedaan van diefstal en of oplichting.

Per behandeling kan één cadeaubon verzilverd worden, het is niet toegestaan meerdere bonnen tegelijk te verzilveren.

Bij verlies van een cadeaubon, behandelkaart of rittenkaart vervalt het recht op eventuele openstaande behandeling/massage. De cadeaubon en/of behandelkaart/rittenkaart is niet inwisselbaar voor contant geld.

Een behandelkaart of rittenkaart is persoonsgebonden tenzij anders vermeld.

Cadeaubonnen zijn niet persoonsgebonden tenzij anders vermeld.

De rittenkaart is niet geldig in combinatie met andere acties/ cadeaubonnen, tenzij anders vermeld.

Eventuele klachten of ontevredenheid over de behandeling moeten tijdens de behandeling aan de medewerker van Narika kenbaar worden gemaakt. Hij/zij zoekt dan samen met cliënt naar een passende oplossing . Mocht dat niet lukken dan moet cliëntde klacht binnen twee weken na de behandeling schriftelijk per post indienen. Klachten kunnen nooit leiden tot een hogere schadeloos-stelling dan de betaalde prijs voor de overeengekomen behandeling.